AristonAriston PH 640 MST GH/HA

Ariston PH 640 MST GH/HA
Ariston PH 640 MST GH/HA

Ariston PH 640 MST GH/HA .: (012) 20-45-82, (012) 20-45-82

Ariston PH 640 MST GH/HA: 1

:
: 3.3
: 59
: 51
:
: 4
-:
:
:
: 13,25 ( ), 13 ( ), 11,65 ( ), 11 ().
.
.
3 .
.

310$(933 100.)

: .
: 0
:
: